Follow us on

Stanisława Chytrosz

  • Poland
  • Historia mojego życia splata się z tradycją i naturą. Wychowywałam się w urokliwej wiosce pośród lasów, na piaszczystych terenach, gdzie trawy ozdobne rosły obficie. To tam, wśród zieleni i przyrody, zrodziła się moja fascynacja tworzeniem ozdób. Od najmłodszych lat obserwowałam piękno traw, które otaczały nas na każdym kroku. To właśnie z nich zaczęłam tworzyć pierwsze palmy na Niedzielę Palmową, podziwiając ich delikatność i różnorodność. Używając swojej wyobraźni, zaczęłam eksperymentować z różnymi technikami, dodając do moich prac nowe elementy i ozdoby. Z czasem moje zamiłowanie do tworzenia ozdób z traw przerodziło się w pasję. Każda niedziela palmowa była okazją do wyrażenia swojej kreatywności i podzielenia się nią z innymi. Moje palmy z traw stały się cenioną ozdobą w naszej społeczności, a ich popularność skłoniła mnie do poszerzenia repertuaru i tworzenia różnorodnych ozdób. Teraz, jako dojrzała seniorka, wciąż oddaję się swojej pasji. Tworzenie ozdób z traw to nie tylko hobby, ale również sposób na zachowanie tradycji i bliskość z naturą. To dla mnie sposób na podzielenie się pięknem przyrody z innymi i pielęgnowanie dziedzictwa rodzinnej wioski, gdzie serce i dusza są splecione z delikatnością traw ozdobnych.

    The story of my life intertwines with tradition and nature. I was raised in a charming village surrounded by forests, in sandy areas where decorative grasses grew abundantly. It was there, amidst the greenery and nature, that my fascination with creating ornaments was born. From a very young age, I observed the beauty of grasses that surrounded us at every turn. It was from them that I began creating my first palm decorations for Palm Sunday, admiring their delicacy and variety. Using my imagination, I started experimenting with various techniques, adding new elements and decorations to my work. Over time, my love for creating ornaments from grasses turned into a passion. Every Palm Sunday was an opportunity to express my creativity and share it with others. My grass palm decorations became highly valued in our community, and their popularity encouraged me to expand my repertoire and create a variety of ornaments. Now, as a mature senior, I still dedicate myself to my passion. Creating ornaments from grasses is not just a hobby, but also a way to preserve tradition and stay close to nature. It's a way for me to share the beauty of nature with others and to nurture the heritage of our family village, where the heart and soul are intertwined with the delicacy of decorative grasses.