Follow us on

Alintul Plantelor

  • Romania
  • Dacă m-ar pune cineva să fac săpun, aş face non-stop. Nu m-aş opri.  Sunt inginer chimist de profesie, m-am născut în Buzău şi m-am stabilit la Vâlcea. Mi-am descoperit cu totul întâmplător pasiunea pentru săpunărit. De atunci, graţie meseriei mele, testez cu succes tot felul de reţete personale pentru săpunuri fabricate la rece cu uleiuri naturale, cu care îmi răsfăț familia, prietenii şi cumpărătorii fideli. Fac săpunuri naturale pentru hidratare, pentru acnee, dermatită, pentru toate tipurile de ten, frumos mirositoare, frumos colorate, drăguţ ambalate şi sub o formă atractivă. Săpunurile diferă, în funcţie de tipurile de ulei folosite, fiecare are proprietăţile sale. Am și şampon solid. Cum am început? Am învățat în facultate despre reacţia de saponificare, dar bineînţeles că la momentul respectiv nu i-am acordat prea multă însemnătate. La un moment dat, însă, o fostă colegă de facultate, care nu este din Vâlcea, ci din Oneşti, m-a întrebat dacă pot să fac rost de sodă solidă. Ea studiase puţin problema şi atunci m-am gândit să încerc şi eu. Am început, le-a plăcut atât familiei, cât şi prietenilor. Apoi am început să particip la târgurile meşteşugăreşti. Şi de atunci continui, de șapte ani încoace. Mi-am făcut rost de ustensile, de materie primă, iar astăzi, nu mai folosim nimic din comerţ, în acest domeniu. Fac și o sculptură în săpun, iar produselor obţinute au o triplă funcţionalitate: de curăţare/îngrijire, rol decorativ şi utilitate terapeutică. Îmi place mult atmosfera de la târguri. Mă întâlnesc cu meşterii populari, fiecare cu propria îndeletnicire, care mai de care mai deosebită, mai rară şi chiar unicat, faţă de alte zone ale ţării. Ce fac eu, săpunul, însă, a luat amploare. În primul rând, ceea ce faci este pentru tine. Nu este ceva foarte greu, până la urmă vorbim despre o reacţie chimică, pentru care ai nevoie de nişte cunoştinţe. Săpunul este rezultatul unei reacţii chimice dintre un acid si o bază. Se numeşte reacţie de saponificare. Uleiul, de fapt un mix de uleiuri - ulei de măsline, cocos, unt de shea, unt de cacao, ulei de galbenele, fiecare având beneficiile lui, reprezintă acidul, iar baza este soda caustică. Multe persoane se sperie când aud de sodă, numai că în produsul finit, în săpun, nu mai există nici o picătură, ea se consumă în reacţie. Se lucrează cu exces de uleiuri. Săpunul obţinut conţine glicerina rezultată din proces. În principiu, la toate săpunurile pun ulei de măsline, de palmier, ricin, cocos şi alternez cu unt de cacao şi unt de shea. În săpunurile pentru copii pun unt de shea, în cele pentru adulţi, exfoliante, unt de cacao. Mulţi vor săpun cu ulei de gălbenele, spre exemplu, pentru că are proprietăţi cicatrizante și este fel de bun pentru copii, dar şi pentru adulţi. Plus că pun şi petale de gălbenele. În loc de apă, pun ceai concentrat de gălbenele. În funcţie de cantitatea de ulei folosită folosesc o anumită cantitate de sodă, se foloseşte câte o reţetă pentru fiecare ulei în parte, se calculează, nu este ceva la întâmplare. Folosesc şi câte un ulei mai preţios, precum cel de argan, de migdale, sau de gălbenele. Săpunul trebuie să îndeplinească anumite calităţi: să aibă duritatea destul de mare, să cureţe, să fie cremos, hidratant. La început am citit, m-am documentat foarte mult ca să pot să-mi fac propriile reţete. Acum nu mai este cazul, pentru că mare parte le ştiu deja. După ce le torn în cutiile de lemn sau în formele de silicon, le las sub o păturică timp de două zile. Reacţia nu se termină în momentul în care se amestecă soda cu uleiurile. După două zile sunt tăiate în bucăţi de peste 115 de grame, care într-o lună vor rămâne la 100 grame. Urmează apoi etapa de făcut etichete, ambalare, iar partea de vânzare de fapt este cea mai dificilă. Materia primă o procur de pe site-urile specializate în ingrediente cosmetice. Dar, în ultima vreme, din ce în ce mai mulţi s-au specializat şi aduc ingrediente din afară. Şi produsele noastre sunt foarte bune. Spre exemplu, mă aprovizionez cu ulei de levănţică de la un producător din Huşi, care are şi un produs calitativ şi un preţ foarte bun, având în vedere că uleiul esenţial este destul de scump în general. Imediat îţi poţi da seama dacă uleiul nu este bun, pentru că şarja respectivă mi se strică, se întăreşte precum betonul. Uleiul esenţial se pune la sfârşitul procesului. Se formează o reacţie, şi fiind întărit nu mai poate fi pus în cutii sau în formele de silicon. Săpunurile naturale „Alintul plantelor” au şi efect terapeutic. La mare căutare sunt cele destinate tenului acneic. Uleiul de neem este foarte bun şi pentru păr şi pentru piele, pentru eczeme, dermatite. La fel şi cărbunele vegetal sau cel cu ulei de cuişoare - bune pentru tenul acneic. Săpunul cu gălbenele este de asemenea căutat, fiind cicatrizant. Iar pentru tenul uscat sunt bune uleiurile de cătină şi şofrănel. Există însă şi persoane care doresc săpunuri pentru toate tipurile de piele, nu neapărat pentru vreun efect terapeutic anume. Din categoria şampoanelor solide unul este cu ulei de neem, iar celălalt este cu ulei de avocado, pentru păr uscat.  Nu am un produs preferat, le folosesc pe toate cu aceeași plăcere. Soţului meu, în schimb, îi plac săpunurile cu ulei de cuişoare şi cele cu scorţişoară şi cafea, datorită parfumului lor. Săpunurile „Alintul plantelor” se vând ca pâinea caldă celor care le-au testat şi sunt mulţumiţi de calitatea acestora. Fac și la comandă pentru cei care ştiu exact ce au nevoie şi care doresc o cantitate mai mare sau au posibilitatea de a le ridica direct fie din Râmnic, fie din Ocniţa, acolo unde locuiesc.

    If someone asked me to make soap, I would make it non-stop. I wouldn't stop. I am a chemical engineer by profession, I was born in Buzau and settled in Vâlcea. I discovered my passion for soap making quite by accident. Since then, thanks to my job, I successfully test all kinds of personal recipes for cold-made soaps with natural oils, which I treat my family, friends and loyal customers with. I make natural soaps for hydration, for acne, dermatitis, for all skin types, beautifully smelling, beautifully colored, nicely packaged and in an attractive form. Soaps differ, depending on the types of oil used, each has its own properties. I also have solid shampoo. How did we start? I learned about the saponification reaction in college, but of course I didn't pay much attention to it at the time. At one point, however, a former college colleague, who is not from Vâlcea, but from Oneşti, asked me if I could get solid soda. She had studied the problem a little and then I thought I would try it myself. We started, both family and friends liked it. Then I started participating in craft fairs. And since then I have continued, for seven years now. I got the tools, the raw material, and today, we no longer use anything from the trade, in this field. I also make a sculpture in soap, and the products obtained have a triple functionality: cleaning/care, decorative role and therapeutic utility. I really like the atmosphere at fairs. I meet the folk craftsmen, each with their own occupation, each one more special, rarer and even unique, compared to other areas of the country. What do I do, the soap, however, has taken off. First, what you do is for you. It is not something very difficult, after all we are talking about a chemical reaction, for which you need some knowledge. Soap is the result of a chemical reaction between an acid and a base. It is called a saponification reaction. The oil, actually a mix of oils - olive oil, coconut, shea butter, cocoa butter, marigold oil, each with its own benefits, represents the acid, and the base is caustic soda. Many people get scared when they hear about soda, but in the finished product, in the soap, there is not a single drop left, it is consumed in the reaction. Working with excess oils. The soap obtained contains the glycerin resulting from the process. In principle, I add olive, palm, castor, coconut oil to all soaps and alternate with cocoa butter and shea butter. In children's soaps I put shea butter, in those for adults, exfoliants, cocoa butter. Many will soap with calendula oil, for example, because it has healing properties and is good for children as well as for adults. Plus I put marigold petals. Instead of water, I put concentrated marigold tea. Depending on the amount of oil used, I use a certain amount of soda, a recipe is used for each oil separately, it is calculated, it is not something random. I also use a more precious oil, such as argan, almond, or marigold. The soap must fulfill certain qualities: it must be sufficiently hard, clean, creamy, moisturizing. At first I read, I did a lot of research to be able to make my own recipes. Now it is no longer the case, because I already know most of them. After pouring them into the wooden boxes or silicone molds, I leave them under a blanket for two days. The reaction does not end when the soda is mixed with the oils. After two days, they are cut into pieces of over 115 grams, which in a month will remain at 100 grams. Then comes the stage of making labels, packaging, and the actual selling part is the most difficult. I procure the raw material from the websites specialized in cosmetic ingredients. But lately, more and more people have specialized and bring in ingredients from outside. And our products are very good. For example, I buy lavender oil from a producer in Huşi, who has a quality product and a very good price, considering that essential oil is generally quite expensive. You can immediately tell if the oil is not good, because the respective batch breaks down, it hardens like concrete. The essential oil is added at the end of the process. A reaction is formed, and being hardened, it can no longer be placed in boxes or silicone molds. "Alintul plantelor" natural soaps also have a therapeutic effect. In great demand are those intended for acne skin. Neem oil is very good for hair and skin, for eczema, dermatitis. Likewise charcoal or clove oil - good for acne prone skin. Calendula soap is also sought after, being cicatrizing. And sea buckthorn and safflower oils are good for dry skin. However, there are also people who want soaps for all skin types, not necessarily for any particular therapeutic effect. From the category of solid shampoos, one is with neem oil, and the other is with avocado oil, for dry hair. I don't have a favorite product, I use them all with equal pleasure. My husband, on the other hand, likes clove oil and cinnamon and coffee soaps because of their fragrance. "Alintul plantelor" soaps sell like tasty cakes to those who have tested them and are satisfied with their quality. I also make to order for those who know exactly what they need and who want a larger quantity or have the possibility to pick them up directly either from Râmnic or from Ocniţa, where I live.