Follow us on

Danuta Połucha

  • Poland
  • Pisanki wykonuję od wczesnego dzieciństwa. W moim domu rodzinnym robiono pisanki techniką batikową. W starszych klasach szkoły podstawowej zetknęłam się z techniką wydrapywania pisanek i stosowałam ją przez kilkanaście lat. Z biegiem czasu zaczęłam malować wzory pastelami i utrwalać kolory lakierem. Nie kopiowałam wzorów ludowych. Najpierw wydrapywałam i malowałam kwiaty z zielników, tworząc własne kompozycje, a później zaczęłam malować symbole liturgiczne, postacie świętych i ilustracje książek, szczególnie baśni. Zaczęłam wówczas poszukiwać nowej techniki, dającej więcej możliwości plastycznych. Zastosowałam farby akrylowe. Obecnie wydmuszki z jajek traktuję jak podobrazia: gruntuję jasną lub ciemną farbą, rysuję szkic, który pokrywam jasnym beżem, a następnie wykonuję dokładny szkic jasnobrązową farbą. Kolejna faza to kolorowanie i cieniowanie. Gotowe pisanki pokrywam potrójną warstwą lakieru, który nie tylko nadaje im połysk, ale również wydobywa głębię barw. Technika akrylowa ma wiele zalet: farby i lakiery szybko schną, są bezwonne, można pracować w małym pomieszczeniu; mieszanie farb daje nieograniczone możliwości kolorystyczne; barwy są wodoodporne i trwałe, nie płowieją nawet po wielu latach; nieudane elementy obrazu można zamalować i poprawić, co jest niemożliwe w innych technikach.

    I have been making Easter eggs since early childhood. In my family home, Easter eggs were made using the batik technique. In the older grades of primary school, I came across the technique of scratching out Easter eggs and used it for several years. Over time, I began to paint patterns with pastels and fix the colors with varnish. I did not copy folk patterns. First, I scratched and painted flowers from herbariums, creating my own compositions, and then I started painting liturgical symbols, figures of saints and book illustrations, especially fairy tales. It was then that I began to look for a new technique that would give me more artistic possibilities. I used acrylic paints. Currently, I treat eggshells as canvases: I prime with light or dark paint, draw a sketch, cover it with light beige, and then make a detailed sketch with light brown paint. The next phase is coloring and shading. I cover the finished Easter eggs with a triple layer of varnish, which not only gives them shine, but also brings out the depth of colors. The acrylic technique has many advantages: paints and varnishes dry quickly, are odorless, you can work in a small room; mixing paints gives unlimited color possibilities; the colors are waterproof and durable, they do not fade even after many years; failed elements of the image can be painted over and corrected, which is impossible with other techniques.