Follow us on

Uniivers ii cusute manual

  • Romania
  • Uniivers - ii cusute manual este un mic atelier de creație vestimentară inspirată din cămășile tradiționale românești. Viziunea noastră este să cream ii și cămăși cu modele autentice, cusute manual, care să poată fi purtate în ținute actuale, elegante sau casual. La botezul primei nepoate, m-am gândit să îi cumpăr o ie, un cadou deosebit și util, urmând să o folosească la serbările de la grădiniță. Dar pe la cinci ani deja i-a rămas mică și mi-am adus aminte că în tinerețe coseam ii pentru arta populară. Așa că m-am hotărât să încerc să îi cos o ie. Am căutat împreună cu fiica mea material, ațe si modele (lucru nu tocmai prea ușor la acel moment), m-am apucat de croit și cusut. A durat cam o lună de încercări, dar nu m-am lăsat și în final a apărut prima IE. După aceea mi-am dorit și eu una, apoi nora. Pe parcurs mi-am perfecționat tehnica. Fiica mea s-a gândit să mă susțină, de câte ori era ziua unei prietene sau rude îmi plătea ea materialele și o sumă modestă pentru cusut și făcea cadou ia cusută de mine. Devenea interesant și pentru mine că începeam să caut modele, să mă gândesc care ar fi mai versatil, cât mai autentic, dar mai ușor de purtat în zilele noastre, mai ușor de cusut. Așa s-au mai creat alte modele. În timpul acesta, soțul fiicei mele a început să le fotografieze și să le posteze și pe rețelele sociale, iar eu și fiica mea să le purtăm la diverse întâlniri sau evenimente. Toată lumea era încântată de finețea și fumusețea lor. Au început să vină comenzi și de la alte persoane, și, deși nu reușeam fizic să realizez mai mult de o ie într-o lună, eram încântată de bijuteriile pe care le-am creat și de aprecierile clientelor. În prezent, am dezvoltat o colecție de peste 40 de ii și cămăși pentru femei, bărbați și copii. Momentele de început au fost deosebit de grele. Găsirea materialelor potrivite a fost o provocare mare pentru că au fost încercări pe pânză nepotrivită, sau ațe a căror culoare a ieșit la spălat și s-a stricat toată ia deja finalizată, era nevoie să fie cusută din nou. După o lună de muncă, e foarte greu să arunci totul și să o iei de la capăt. Încrederea în iile create și aprecierile au contat foarte mult în dorința de a continua. Organizăm în fiecare an Ziua Universală a Iei la Muzeul Satului Vâlcean (prima ediţie în 2016), un eveniment deosebit cu accent pe transmiterea tradițiilor românești către tinerele generații. Evenimentul cuprinde expoziții ale portului tradițional și ateliere specifice: cusături tradiționale, arhitectură tradițională, pictură pe pânză inspirată din modele tradiționale, coronițe împletite din flori de câmp, jocuri.

    Uniivers - traditional shirts hand-sewn is a small clothing creation workshop inspired by traditional Romanian shirts. Our vision is to create shirts with authentic, hand-stitched patterns that can be worn with current, smart or casual outfits. At the christening of my first granddaughter, I thought of buying her a gift, a special and useful gift, which she will use at the kindergarten celebrations. But at the age of five it was already too small for her and I remembered that in my youth I sewed traditional shirts for folk art. So I decided to try to sew one for him. Together with my daughter, I looked for material, threads and patterns (not exactly easy at that time), I started tailoring and sewing. It took about a month of trying, but I didn't give up and finally the first traditional shirt - IE appeared. After that I wanted one myself, then for my daughter-in-law. Along the way I perfected my technique. My daughter thought to support me, whenever it was a friend's or relative's birthday, she would pay me the materials and a modest amount for sewing and give her a gift sewn by me. It was also becoming interesting for me that I was starting to look for patterns, to think which would be more versatile, as authentic as possible, but easier to wear these days, easier to sew. This is how other models were created. During this time, my daughter's husband started taking pictures of them and posting them on social media as well, and my daughter and I would wear them to various meetings or events. Everyone raved about their delicacy and smokiness. Orders started coming in from other people as well, and even though I couldn't physically make more than one traditional shirt in a month, I was delighted with the jewelry I created and the appreciation from the customers. We have currently developed a collection of over 40 traditional shirts and shirts for women, men and children. The beginning moments were particularly difficult. Finding the right materials was a big challenge because there were trials on the wrong fabric, or threads whose color came out in the wash and the finished piece was ruined, it needed to be sewn again. After a month of work, it's very hard to throw everything away and start over. Confidence in the creations and appreciations mattered a lot in the desire to continue. Every year we organize the Universal Day of Traditional shirt at the Vâlcea Village Museum (the first edition in 2016), a special event with an emphasis on the transmission of Romanian traditions to the younger generations. The event includes exhibitions of traditional clothing and specific workshops: traditional sewing, traditional architecture, painting on canvas inspired by traditional patterns, wreaths woven from wildflowers, games.