Follow us on

Elena Todașcă

  • Romania
  • Elena Todașcă - unul dintre meșterii populari renumiți, creatoarea celebrului model al oului cu bundiță de la Poiana Stampei. Arta meșteritului ouălor încondeiate a fost pasiunea mea încă din copilărie, de la vârsta de șapte ani. Am moștenit acest talent de la mama mea. M-am născut în inima Bucovinei, unde tradiția este respectată cu sfințenie la fiecare sărbătoare pascală. În această regiune binecuvântată, ouăle încondeiate au fost întotdeauna o expresie a învierii naturii, caracterizată prin modele florale și ornamente vesele. Pentru a da viață ouălor mele, am ales să folosesc o tehnică bazată pe vopsele cu alcool. În primul rând, oul se spală cu grijă, apoi conținutul său este îndepărtat cu atenție, folosind o seringă specială. După aceasta, oul este spălat în interior și lăsat să se usuce în marginea sobei. Abia apoi începe procesul de încondeiere. În ceea ce privește culorile, folosesc galben, roșu și verde pentru a da viață florilor și ornamentelor pe ouă. Totul începe cu linii negre, cunoscute sub numele de "brâu," care definesc primele contururi ale designului. Apoi, adaug galben, urmat de alte culori, precum roșu sau albastru, pentru a crea motive florale. La final, culorile verzi completează această pictură minunată. După uscare, aplic un strat subțire de lac incolor, care protejează culorile și le menține vii. Ceea ce face ouăle mele atât de speciale sunt motivele pe care le reproduc, inspirate de costumul popular bucovinean. Așa cum am menționat anterior, modelul bundiței de la Poiana Stampei a devenit un simbol al melei mele. La sugestia unui cunoscut colecționar de ouă încondeiate, farmacistul Nicolae Zahacinschi, am început să reproduc acest design unic pe ouă, iar această idee a avut un impact semnificativ asupra artei mele. Anual, mă pregătesc pentru festivaluri, târguri și expoziții de Paște, creând în jur de 100 de ouă încondeiate. În fiecare an, particip la Târgul de Paște de la Muzeul Satului din Capitală, unde pot împărtăși bucuria și frumusețea artei mele cu mulți alți oameni. În 2012, am avut onoarea de a reprezenta România la Târgul Internațional de Arte și Meșteșuguri de la Ierusalim, Israel, competiție în care meșteri populari din 38 de țări au concurat. Expozițiile și atelierele în care am arătat cum se încondeiază ouă și cum se torce caierul de lână au fost atracții deosebite ale acestui eveniment. Arta ouălor încondeiate este o tradiție prețioasă în familia mea. Așa cum am învățat-o de la mama mea, am transmis această artă și generațiilor viitoare, inclusiv nurorii mele, care au câștigat premii la festivaluri dedicate ouălor încondeiate în țară. În ciuda provocărilor actuale legate de găsirea vopselelor potrivite, continui să îmi dedic timpul și pasiunea mea acestei arte. Folosesc bețișoare de fag special confecționate și o paletă de culori îmbogățită pentru a aduce la viață frumusețea motivelor florale și tradiționale de pe costumul popular. Fiecare ou încondeiat este o operă de artă unică, care păstrează tradițiile și simbolurile culturii noastre. Vă mulțumesc pentru interesul acordat artei mele și vă invit să experimentați alături de mine frumusețea tradiției ouălor încondeiate.

    Elena Todașcă - one of the famous folk craftsmen, the creator of the famous model of the egg with bun from Poiana Stampei. The art of making painted eggs has been my passion since childhood, since the age of seven. I inherited this talent from my mother. I was born in the heart of Bucovina, where the tradition is respected with sanctity at every Easter. In this blessed region, painted eggs have always been an expression of the resurrection of nature, characterized by floral patterns and cheerful ornaments. To bring my eggs to life, I chose to use a technique based on alcohol paints. First, the egg is carefully washed, then its contents are carefully removed using a special syringe. After this, the egg is washed inside and left to dry on the side of the stove. Only then does the sealing process begin. As for the colours, I use yellow, red and green to bring the flowers and ornaments on the eggs to life. It all starts with black lines, known as the "belt," which define the first outlines of the design. Then I add yellow, followed by other colours like red or blue to create floral motifs. Finally, green colours complete this wonderful painting. After drying, I apply a thin layer of clear varnish, which protects the colours and keeps them alive. What makes my eggs so special are the motifs they reproduce, inspired by the Bucovina folk costume. As I mentioned before, the pattern of the Poiana Stampei beanie has become a symbol of mine. At the suggestion of a well-known collector of painted eggs, the pharmacist Nicolae Zahacinschi, I began to reproduce this unique design on eggs, and this idea had a significant impact on my art. Annually, I prepare for Easter festivals, fairs and exhibitions by creating around 100 painted eggs. Every year, I participate in the Easter Fair at the Capital Village Museum, where I can share the joy and beauty of my art with many other people. In 2012, I had the honour of representing Romania at the International Arts and Crafts Fair in Jerusalem, Israel, a competition in which folk craftsmen from 38 countries competed. The exhibitions and workshops in which we showed how to dye eggs and how to spin wool felt were special attractions of this event. The art of dyed eggs is a treasured tradition in my family. As I learned it from my mother, I have passed this art on to future generations, including my daughters-in-law, who have won awards at egg festivals around the country. Despite the current challenges of finding the right paints, I continue to dedicate my time and passion to this art. I use specially made beech sticks and an enriched colour palette to bring to life the beauty of the floral and traditional motifs on the folk costume. Each painted egg is a unique work of art that preserves the traditions and symbols of our culture. Thank you for your interest in my art and I invite you to experience the beauty of the painted egg tradition with me.