Follow us on

Magdalena Dudău

  • Romania
  • M-am născut pe 17 martie 1958, la Buhuşi-Bihor, am studiat la Facultatea de Geologie şi Geofizică din Bucureşti. După studenţie, mi-am legat viaţa de ţinuturile Vâlcii, m-am căsătorit și am profesat ca inginer geolog la Întreprinderea Minieră Vâlcea, iar primul meu loc de muncă a fost la Cataracte. Cine bea apă din Lotru, nu mai pleacă niciodată, iau eu am băut din această apă, soţul meu fiind brezoian. Dragostea mea pentru crearea de costume populare sau orice alte obiecte tradiţionale vine dintr-o poveste. Bunica maternă a rămas văduvă şi a trebuit să crească şase copii, bunicul fiind plutaş pe Bistriţa. Noi suntem şase fraţi la părinţi, iar mama ne-a învăţat de mici să lucrăm cu acul. Aşa am început să fac broderii, lasetă. În vremea studenţiei, acul şi aţa mi-au adus un plus de prosperitate, iar la cursurile lui Emil Constantinescu, fostul şef de stat, îmi amintesc cum brodam pe sub masă, iar un coleg lua notiţe de mineralogie după spusele profesorului. Vestea despre talentul meu de a broda s-a dus repede, iar toţi cei care voiau mănuşi, fulare, veste, rochii, căciuli sau orice alt obiect tricotat, apelau la mine. Aveam bursă la facultate iar cu ceea ce lucram eu atât pentru studenţii români dar şi străini, mi-am asigurat un trai decent, scăzând astfel povara financiară de pe umerii părinţilor. Tot cu ajutorul acului şi aţei am cunoscut o doamnă care era casier la Opera Română. Când se stingeau luminile, mă lăsa să intru în sală şi aşa opera a devenit pentru mine ca un balsam al sufletului. Am fost solistă în corul universităţii, am avut o studenţie plină de farmec şi poveste, am învăţat cele mai frumoase colinde de Crăciun și am călătorit în toată țara. În perioada cât am fost angajată la Întreprinderea Minieră Vâlcea, am lăsat deoparte lucrul cu acul şi aţa. Nu era tocmai uşor să fiu şefă de sector şi să am în subordine bărbaţi căliţi în galeriile subterane de unde se extrăgea feldspatul sau să lucrez la salina de la Ocnele Mari. Mă trezeam de la patru dimineaţa şi veneam acasă seara. După anul 2000, sectorul minier a început să scârţâie, iar din 2006 am hotărât să rup definitiv cu mina. În sufletul meu s-a reaprins vechea pasiune și am intrat în categoria meşterilor populari. Am participat la zeci de manifestări tradiţionale care au avut loc în judeţ şi nu numai. De la modelele de veste şi fuste ţărăneşti lucrate cu migală, la iile cusute cu mult gust, la minuţiozitatea broderiilor, toate au impregnate o parte din frumuseţea sufletească pe care o văd în jur. Mă documentez foarte mult. Fără un studiu temeinic inspiraţia nu ar fi îndeajuns. Merg adesea la bibliotecă şi studiez lucrări de etnografie, iar deseori, noaptea mă trezesc şi creionez modele. Mi-a plăcut dintotdeauna să reţin fizionomiile oamenilor. Papușile mele sunt inspirate din povești sau de pe internet. Visez un model, îl văd, îl simt. Mă inspir din basmele lui Ion Creangă. Fiecare jucărie confecționată de mine reprezintă un personaj. Vreau ca fiecare jucărie să poarte amprenta mea. Nu le copiez și nu le fac pentru bani. Fiecare păpușă este o părticică din sufletul meu Ca voluntar, am făcut la Brezoi un cerc la care au venit 20 de copii, pe care i-am cazat la mine acasă şi am încercat să-i învăţ din ceea ce eu ştiu. Mi-aş dori să găsim însă un spaţiu mai adecvat şi să pot face acest lucru în alte condiţii, să nu mă mai lovesc de inerția autorităților. Sunt mereu aproape de copiii care vor să înveţe că se pot face lucruri extraordinare din ac şi aţă.

    I was born on March 17, 1958, in Buhuşi-Bihor, I studied at the Faculty of Geology and Geophysics in Bucharest. After my studies, I tied my life to the lands of Vâlcea, I got married and worked as a geological engineer at the Vâlcea Mining Enterprise, and my first job was in Cataracte. Whoever drinks water from Lotru, never leaves again, I drank from this water, my husband being from Brezoi. My love for creating folk costumes or any other traditional objects comes from a story. The maternal grandmother remained a widow and had to raise six children, the grandfather being a raftsman on Bistrita. We are six brethren from our parents, and my mother taught us to work with the needle from a young age. That's how I started embroidering, the lace. When I was a student, the needle and thread brought me more prosperity, and in the classes of Emil Constantinescu, the former head of state, I remember embroidering under the table, and a colleague was taking mineralogy notes according to the teacher's words. The news about my talent to embroider spread quickly, and everyone who wanted gloves, scarves, vests, dresses, hats or any other knitted item, turned to me. I had a scholarship at university and with what I was working for both Romanian and foreign students, I secured a decent living, thus reducing the financial burden on my parents' shoulders. Also with the help of needle and thread, I met a lady who was a cashier at the Romanian Opera. When the lights went out, she let me into the hall, and so the opera became for me like a balm for the soul. I was a soloist in the university choir, I had a studentship full of charm and story, I learned the most beautiful Christmas carols and travelled all over the country. During the time I was employed at the Vâlcea Mining Enterprise, I left needle and thread aside. It wasn't exactly easy to be the head of a sector and to have under me men hardened in the underground galleries where feldspat was extracted or to work in the salt mine at Ocnele Mari. I used to wake up at four in the morning and come home in the evening. After the year 2000, the mining sector started to creak, and from 2006 I decided to break with the mine for good. The old passion rekindled in my soul and I entered the category of folk craftsmen. I participated in dozens of traditional events that took place in the county and beyond. From the models of peasant vests and skirts made with care, to the tastefully sewn shoes, to the meticulousness of the embroideries, they all have impregnated a part of the spiritual beauty that I see around. I document a lot. Without a thorough study the inspiration would not be enough. I often go to the library and study ethnographic works, and often at night I wake up and draw models. I have always liked to capture people's faces. My dolls are inspired by stories or the internet. I want every toy to bear my stamp. I don't copy them and I don't do them for money. Each doll is a piece of my soul. As a volunteer, I made a club in Brezoi where 20 children came, whom I stayed at my house and tried to teach them from what I know. However, I would like to find a more suitable space and to be able to do this under different conditions, to stop being hit by the inertia of the authorities. I am always close to the children who want to learn that extraordinary things can be made from needle and thread.