Follow us on

Rodica Crăcană

  • Romania
  • M-am născut pe 17 iunie 1965 în comuna Costești din județul Vâlcea. Războiul bunicii a fost jucăria pe care nu aveam voie să o ating, dar priveam cu ochișori rotunjiți a mirare cum ițele se duceau cuminți la locul lor doar din câteva mișcări de picior ale bunicii. Apoi era brâhla care fugea mereu grăbită alungată de mâinile ei pricepute. Cum să reziști tentației?! Zile întregi am stat la pândă, cum rămâneam singură, mă strecuram la război. De multe ori i-am încurcat ițele, dar am reușit să-i deslușesc tainele. Am crescut cu oi, știu să le îngrijesc și să le tund, să spăl lâna și să o pregătesc de dărăcire. Când avea fata mea un an am pus războiul în casă și am începutut să lucrez. Am lucrat întâi pentru mine, apoi pentru vecini, pentru alții. Acolo unde nu am știut, le-am întrebat pe mama și pe bunica. Văd modelele pe care le fac cu sufletul. Sunt ca o poezie pe care o scriu încet, fără grabă și ale cărei versuri se așează cuminți. Modelele sunt din zona noastră, a Olteniei, am adaptat culorile să fie cât mai aproape de cele naturale ale lânii. Am vopsit lâna în flori de tei, în foi de ceapă uscată, chiar și în zaț de cafea. Atunci când am vopsit chimc am făcut în așa fel încât să nu iasă culoarea, pentru ca produsul finit să poate fi spălat, întreținut, călcat, culorile să nu se amestece. Dar cel mai mult îmi place să fac scoarțele pe alb, cu culori naturale. De la bunicul știu atâtea lucruri, legende și basme, proverbe, credințe diverse ale locului. Bunica, bunicul, agerimea și iuțeala minții m-au ajutat să îmbrac casa și să-mi fac un rost. Am găsit un om bun, de sprijin pentru orice greutate și am crescut doi copii frumoși. Ramona, fata mea, a terminat facultatea dar nu a uitat războiul mamei. Mâinile ei subțiri și frumoase care stau îndelung pe tastatura calculatorului știu să răsucească firul și ițele și să împletească mărgele. Odată, am cusut o iarnă întreagă, una câte una, aproape 85.000 de mărgele pentru o zăvelcă. Lucrările mele au fost selectate pentru expoziții în țară și se găsesc în Albumul Național al României, am primit și o diplomă, care este cea mai importantă pentru mine. Îmi place să lucrez, iubesc ceea ce fac și vă aștept oricând să treceți pragul casei mele.

    I was born on June 17, 1965 in Costești commune, Vâlcea county. Grandma's loom was the toy I wasn't allowed to touch, but I watched with wide-eyed wonder as the pieces went neatly into place with just a few moves of Grandma's foot. Then there was the brâhla who always ran away in a hurry driven away by her skillful hands. How to resist the temptation?! For days I lay in wait, as I was left alone, sneaking to the loom. Many times I messed up its threads, but I managed to unravel its secrets. I grew up with sheep, I know how to care for them and shear them, wash the wool and prepare it for shearing. When my daughter was one year old I put the loom in the house and started working. I worked first for myself, then for my neighbors, for others. Where I didn't know, I asked my mother and grandmother. I see the patterns I make with my soul. They are like a poem that I write slowly, without haste, and whose lines sit nicely. The models are from our area, Oltenia, I adapted the colors to be as close as possible to the natural ones of wool. I dyed the wool in linden flowers, in dried onion leaves, even in coffee grounds. When I chemically dyed, I did it in such a way that the color does not come out, so that the finished product can be washed, maintained, ironed, the colors do not mix. But the most I like to do the fabrics on white, with natural colors. From my grandfather I know so many things, legends and fairy tales, proverbs, various beliefs of the place. Grandma, grandpa and quickness of mind helped me dress up the house and make a living. I found a good man, support for any weight and raised two beautiful children. Ramona, my daughter, finished college but did not forget her mother's loom. Her thin and beautiful hands that sit long on the computer keyboard know how to twist thread and loops and intertwine beads. I once spent an entire winter sewing, one by one, almost 85,000 beads for a swaddle. My works were selected for exhibitions in the country and can be found in the National Album of Romania, I also received a diploma, which is the most important for me. I like to work, I love what I do and I welcome you anytime to cross the threshold of my house.