Segwina fuq

Ana Mitrica

  • Romania
  • Ma numesc Ana Mitrică Grama, sunt o rezeancă romănățeancă ce vin din zona vestitului din Oltenia- Iancu Jianu, o olteancă îndrăgostită de muzică populară tradițională, încă din copilărie. Am venit pe lume la cumpăna dintre ani, într-o familie de oameni modești, unde muzica populară ocupă un loc special, de cinste, și nu doar ca era ascultată la TV și pick-up, ci era cântată de mama cu glasul ei de clopot, moștenit de la mama sa. Eu cânt de copilă fiind, pe valea copilăriei sau pe gura fântâni, unde îmi imaginam că în fața mea se afla Măria Sa Publicul, fiind auzită de către vecini, care emoționați de glasul meu, mă încurajau să urmez calea cântecului popular. Am cântat acapela la serbările școlare, apoi colegilor din anii de liceu. După mulți ani am ajuns în ținutul iberic, unde aveam sa îmi umez visul din copilărie și anume acela de a canta însoțită de orchestră, de unde a venit dragostea mea pentru folclor? De unde izvorăște dragul pentru muzică tradițională românească? Din doina bunici și a mamei, din odihna pe prispa casei părintești în verile senine din Oltenia, din imitatul păsărilor alături de care a încercat sa zboare, dorind sa învăț despre libertate și depărtări. De unde vine talentul meu? Din suflet, din inimă prea mare și dragoste, respectul pentru oameni, pentru mâinile trudite ai celor pe care-i admir și ii iubesc, din sentimentul de recunoștință față de eforturile celor care am știut să-i ascult păsul în zilele înorate ale vieții. Departe de rădăcini am transmis prin cânt, în anul 2015 în grupul meu urcând singură pe scenă, întreaga vibrație a sufletului românesc aflat la mii de kilometri distanță de casa părintească, de cei dragi, departe de pământul sub care se află istorii ale neamului meu. La început am îmbrăcat costumul popular și am cântat alături de grupul Lira din Localitatea Parla, o suburbie a Madridului, un grup înființat și condus de promotorul cultural Mioara Râșnoveanu, unde au promovat tradiția și cultura românească. În vara anului 2016 am fost aleasă membru fondator în Asociația Scriitorilor și Artiștilor Români din Madrid, condusă de Gelu Vlașin, unde am urcat în timp scurt, pe scena Ateneului din Madrid interpretând acapella, o doină izvorâtă din durerea, din dorul pentru puiul meu rămas acasă, iar în anul următor, tot pe scena Ateneului, revenind pentru a interpreta trei piese compoziție proprie, cu text și linie melodică ce îmi aparține, orchestrată sub bagheta dirijorului Marcel Parnică, de la ansamblul ,, Doina Gorjului ". Am avut nenumărate apariți la radio, dar și la un post de televiziune din Madrid, am participat la nenumărate evenimente culturale românești, dar și spaniole, însă cea mai mare bucurie a fost aceea în care mi-sa propus sa într-un eveniment cultural rafinat, în inima Madridului, în luna Aprilie a anului 2018. În anul 1984, un grup de diplomați și soțiile acestora au înființat o Asociație Internațională de Diplomație din Madrid a cărei președintă este Majestatea Sa Regina Sofia, eu am fost singura româncă aleasă de Dumnezeu să prezint portul tradițional românesc oltenesc pe care mi-l confecționez singura cu mana mea, Eu am decis sa revin în țara. Am simțit nevoia de a hrăni, pentru totdeauna, sufletul cu apa izvorului de acasă, cu mirosul pâini din vatră și sa transmit bogăția interioară prin cântul, portul și grai românesc.

    My name is Ana Mitrică Grama, I'm a Romanian from the area of the famous Oltenia - Iancu Jianu, an Oltean in love with traditional folk music, since childhood. I came into the world at the halfway point between the years, in a family of modest people, where popular music had a special place, of honour, and not only was it listened to on TV and pick-up, but it was sung by my mother with her bell-like voice, inherited from her mother. I used to sing as a child, in the valley of my childhood or at the mouth of the fountains, where I imagined that the Great Audience was in front of me, being heard by the neighbours, who, moved by my voice, encouraged me to follow the path of folk singing. I sang acapela at school functions, then to my colleagues in high school. After many years I arrived in the Iberian region, where I was to fulfil my childhood dream of singing accompanied by an orchestra, where did my love of folklore come from? Where does the love for Romanian traditional music come from? From my grandmother's and mother's doina, from resting on the porch of my parents' house in the clear summers of Oltenia, from imitating the birds with whom she tried to fly, wanting to learn about freedom and distance. Where does my talent come from? From the soul, from the heart too big and love, respect for people, for the hard-working hands of those I admire and love, from the feeling of gratitude for the efforts of those who knew how to listen to his voice in the stormy days of life. Far away from my roots I transmitted through singing, in 2015 in my group, alone on stage, the whole vibration of the Romanian soul thousands of miles away from my parents' home, from my loved ones, far away from the land under which the histories of my nation lie. At the beginning I dressed up in folk costume and sang with the Lira group from Parla, a suburb of Madrid, a group founded and led by cultural promoter Mioara Râșnoveanu, where they promoted Romanian tradition and culture. In the summer of 2016 I was elected as a founding member of the Association of Romanian Writers and Artists in Madrid, led by Gelu Vlașin, where I was soon on the stage of the Madrid Athenaeum performing acapella, a doina sprung from sorrow, from the longing for my baby left at home, and the following year, also on the stage of the Athenaeum, returning to perform three pieces of my own composition, with text and melodic line that belongs to me, orchestrated under the baton of conductor Marcel Parnică, from the ensemble ,, Doina Gorjului ". I have had countless appearances on the radio, but also on a television station in Madrid, I have participated in countless Romanian cultural events, but also Spanish, but the greatest joy was when I was proposed to a refined cultural event in the heart of Madrid, in April 2018. In 1984, a group of diplomats and their wives founded an International Association of Diplomacy in Madrid whose president is Her Majesty Queen Sofia, I was the only Romanian chosen by God to present the traditional Romanian Oltenesc traditional costume that I made by my own hand, I decided to return to the country. I felt the need to nourish, forever, the soul with the spring water of home, with the smell of bread from the hearth and to transmit the inner richness through the Romanian song, costume and speech.