Follow us on

Sorin Giubega

  • Romania
  • Sunt Sorin Giubega, meșter olar din Olari - Horezu. Am 63 de ani și lucrez de la vârsta de 7-8 ani. Părinții au lucrat ceramică și am învățat în familie. Sunt a patra generație de ceramiști și mi-am început cariera la secția de olărit din Horezu, unde meșteri cu experiență mi-au arătat cum se lucrează lutul. Fac modele tradiționale ceramice de Horezu - cocoșul, șarpele, peștele, spicul, altița, bobocul și altele, în funcție de inspirația pe care o avem în ziua respectivă. La vîrsta de 14 ani am început să particip la târguri și tot atunci am obținut primul premiu. Am sute de participări la târguri și în străinătate - Spania, Italia, Franța, Austria, Belgia, Ungaria, mai ales în perioada 2013-2016. Am fost vizitat chiar de jurnaliștii de la “New York Times”care au realizat în satul meu, Olari, un material despre ceramica de Horezu, înscrisă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO încă din 2012. Cel mai mare succes l-am avut în Italia, unde mergeam cu atelierul de lucru și prezentam decorul și stilul de lucru. Au fost foarte surprinși să vadă uneltele și să vadă ce realizăm într-un timp atât de scurt. Le-a plăcut și precizia cu care lucrez, adică să faci totul să iasă perfect. La o farfurie, de exemplu, ne ia cam 15-20 de minute, în funcție de mărime. Vopselele pe care le folosim sunt lichide, pământul este semi uscat și în momentul în care se lucrează absoarbe apa, de aceea trebuie să lucrezi rapid, pentru că în momentul în care se usucă nu mai poți face decorul. Celor din afara României le transmit să vină să ne viziteze, să le arărăm tainele ceramicii de Horezu. Tinerilor care ar vrea să se apuce de olărit le transmit să vină să încerce, îi așteptăm cu drag, să aibă răbdare. Ca să înveți meseria asta trebuie să ai multă răbdare. Sorin Giubega este unul dintre cei mai valoroşi ceramişti din România și este în egală măsură un mentor. La fel cum el a învățat tainele olăritului de la tatăl și bunicul său, Gheorghe Giubega, a transmis, la rându-i, meșteșugul în familie și în comunitate. Lui i se datorează devenirea artistică a unor ceramiști precum: Ștefan Mischiu, Gheorghe Mischiu, Cristian Gheorghe Tănăsescu, Irinel Miuțoiu, Diana Popescu, dar mai ales formarea celor care îl urmează în meșteșug, membri ai propriei familii: soția Marieta și cele două fiice, Adina și Sorina. În anul 2021, Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, de la Ministerul Culturii, a hotărât să-i acorde titlul onorific de ”Tezaur uman viu” pentru prelucrarea lutului/olărit. Potrivit documentelor de prezentare a titlului, „Sorin Gubega respectă cu stricteţe etapele laborioase de realizare a ceramicii tradiţionale de Horezu, moştenite din generaţie în generaţie – alegerea şi extragerea pământului, dospirea, frământarea, curăţirea, tăierea, udarea, malaxarea, modelarea, decorarea, arderea, smălţuirea, dovedind cu prisosinţă o cunoaştere în detaliu a fiecăreia, o manualitate şi o tehnică desăvârşite în modelajul la roată, creativitate şi supleţe în realizarea decorului, îmbinare inspirată a simbolurilor tradiţionale – cocoşul, bobocul de floare, spicul de grâu, coada de păun, spirala, pomul vieţii, steaua, şarpele, peştele etc., rezultatul meşteşugului său fiind obiecte ceramice de un înalt rafinament. Astfel, fie că vorbim de tăiere, căni, ceşti, ulcioare, ciorbalâce, vaze de flori ş.a., caracteristica dominantă a creaţiilor lui Sorin Giubega este dată de îmbinarea armonioasă a utilului cu frumosul, a esteticului cu funcţionalul (…). Astăzi, olarul lucrează toate tipurile de vase produse în centrul de olărit Horezu: tăiere de diferite dimensiuni, ciorbalâce, ulcioare, castroane, străchini, căni şi ceşti de mărimi diferite, sfeşnice, vase de flori etc., respectând ornamentica specifică zonei şi arderea tradiţională în cuptorul tronconic de suprafaţă cu două guri”. DISTINCŢII primite până în anul 2021 : 24 noiembrie 1974 – Concurs de ceramică - Horezu – Premiul I 3 octombrie 1976 – Târgul Olarilor - Sibiu – Premiul II 1978 – Concursul de creație populară „Mâini de aur” – Horezu – Premiul I 6-7 septembrie 1998 – Târgul Olarilor – Sibiu – Premiul I 25-26 octombrie 1998 – Târgul Meșterilor Populari – Craiova – Premiul I 5 iunie 1999 – Târgul „Cocoșul de Hurez” – Horezu – Marele Premiu 23-24 octombrie 1999 – Târgul Meșterilor Populari - Craiova – Premiul I 4 iunie 2011 – Târgul „Cocoșul de Hurez” – Horezu – Marele Premiu 3-4 septembrie 2011 – Târgul Olarilor – Sibiu - Diploma de excelență 2012 – Premiul de Excelență “Teodor Bălășel” în domeniul culturii populare 1 iunie 2019 – Târgul „Cocoșul de Hurez” – Marele premiu Strada Olari nr, 174, Horezu, județul Vâlcea 0747537093

    I am Sorin Giubega, master potter from Olari - Horezu. I am 63 years old and have been working since I was 7-8 years old. My parents worked in pottery and I learned in the family. I am a fourth generation potter and I started my career at the pottery section in Horezu, where experienced craftsmen showed me how to work with clay. I make traditional ceramic Horezu designs - the rooster, the snake, the fish, the ear of corn, the gorse, the bud and others, depending on the inspiration we have that day. At the age of 14, I started participating in fairs and that's when I won the first prize. I have hundreds of participations in fairs and abroad - Spain, Italy, France, Austria, Belgium, Hungary, especially during 2013-2016. I was even visited by journalists from the "New York Times" who made a material in my village, Olari, about Horezu ceramics, registered in the intangible cultural heritage of UNESCO since 2012. We had the greatest success in Italy, where we went with the workshop and presented the setting and the work style. They were very surprised to see the tools and see what we were accomplishing in such a short time. They also liked the precision with which I work, which is to make everything come out perfectly. For a plate, for example, it takes about 15-20 minutes, depending on the size. The paints we use are liquid, the earth is semi-dry and when you work it absorbs water, that's why you have to work quickly, because when it dries you can no longer make the decoration. I tell those from outside Romania to come and visit us, to share the secrets of Horezu ceramics. To the young people who would like to take up pottery, I tell them to come and try, we are waiting for them, to be patient. To learn this job you have to have a lot of patience. Sorin Giubega is one of the most valuable ceramists in Romania and is equally a mentor. Just as he learned the secrets of pottery from his father and grandfather, Gheorghe Giubega, he in turn passed on the craft to his family and community. He is responsible for the artistic development of ceramists such as: Ștefan Mischiu, Gheorghe Mischiu, Cristian Gheorghe Tănăsescu, Irinel Miuțoiu, Diana Popescu, but especially the formation of those who follow him in the craft, members of his own family: his wife Marieta and his two daughters, Adina and Sorina. In 2021, the National Commission for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, from the Ministry of Culture, decided to grant it the honorary title of "Living Human Treasure" for the processing of clay/pottery. According to the documents presenting the title, "Sorin Gubega strictly respects the laborious stages of making traditional Horezu ceramics, inherited from generation to generation - choosing and extracting the soil, leavening, kneading, cleaning, cutting, watering, kneading, modeling, decorating, firing, glazing, abundantly proving a detailed knowledge of each, a perfect craftsmanship and technique in wheel modeling, creativity and flexibility in making the decoration, an inspired combination of traditional symbols - the cock, the flower bud, the ear of wheat, the tail of the peacock, the spiral, the tree of life, the star, the snake, the fish, etc., the result of his craft being highly refined ceramic objects. Thus, whether we are talking about cutlery, mugs, cups, jugs, bowls, flower vases, etc., the dominant characteristic of Sorin Giubega's creations is the harmonious combination of the useful with the beautiful, the aesthetic with the functional (...). Today, the potter works on all types of vessels produced in the Horezu pottery center: cutting of different sizes, bowls, jugs, bowls, straws, cups and cups of different sizes, candlesticks, flower pots, etc., respecting the ornamentation specific to the area and the traditional firing in the surface truncated-conical furnace with two mouths". AWARDS received until 2021: November 24, 1974 – Ceramic competition - Horezu – First prize October 3, 1976 – Potters Fair - Sibiu – Second Prize 1978 - "Hands of gold" popular creation contest - Horezu - 1st prize September 6-7, 1998 – Potters Fair – Sibiu – First Prize October 25-26, 1998 – Folk Crafts Fair – Craiova – First Prize June 5, 1999 - "Cocoșul de Hurez" Fair - Horezu - Grand Prix October 23-24, 1999 – Folk Crafts Fair - Craiova – First Prize June 4, 2011 - "Cocoșul de Hurez" Fair - Horezu - Grand Prize September 3-4, 2011 – Potters Fair – Sibiu - Diploma of Excellence 2012 – The "Teodor Bălășel" Excellence Award in the field of popular culture June 1, 2019 - "Cocoșul de Hurez" fair - Grand prize Strada Olari no, 174, Horezu, Vâlcea county 0747537093